0
Werkdagen voor 15u besteld = vandaag verzonden
Wereldwijde verzending
Uitstekende service

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar in Duits en Engels. Deze zijn vanuit het Nederlands vertaald in google translate. Hierdoor kunnen er geen rechten worden ontleend aan fouten in de tekst!

Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst of rechtsverhouding tussen vanworx.eu en een (potentiele) koper voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met vanworx.eu bij de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over schriftelijkheidsvereisten, is daaronder tevens begrepen elektronische communicatie.

Artikel 2. Offertes / Overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van vanworx.eu zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten.
2. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in de webshop, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
3. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestelling of opdracht schriftelijk of middels een ander blijk van acceptatie door vanworx.eu is bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van geplaatste bestellingen en opdrachten gelden alleen indien zij schriftelijk door vanworx.eu zijn bevestigd.
4. vanworx.eu heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst (bestelling) tot 10 dagen na de totstandkoming van de opdracht te herroepen, zonder opgaaf van reden.
5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor vanworx.eu tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding van vanworx.eu automatisch voor nabestellingen.
6. Wanneer er meerdere klanten partij zijn bij een overeenkomst zijn zij allen hoofdelijk gebonden aan de nakoming van de verplichtingen jegens vanworx.eu.


Artikel 3. Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/bedrijf.
2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Als moment van ter beschikking stellen geldt het einde van de termijn waarbinnen de zaken kunnen worden afgehaald, of – indien vervoer of verzending door vanworx.eu is overeengekomen - het moment (naar keuze van vanworx.eu) waarop vanworx.eu de zaken aan het overeengekomen adres aanbiedt.
3. Indien de wederpartij van vanworx.eu niet afneemt op het moment van ter beschikking stellen, de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij en/of – indien vervoer of verzending door vanworx.eu is overeengekomen – voor rekening en risico van de wederpartij nogmaals vervoerd of verzonden worden.
4. Indien de wederpartij voor de duur van 10 werkdagen blijft weigeren af te nemen, is vanworx.eu gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarbij de wederpartij – in afwijking van artikel “Ontbinding" lid 2 – 100% van de transactiewaarde verschuldigd blijft, vermeerderd met rente en kosten daarover, en onverminderd het recht op vergoeding van werkelijke of hogere schade.

Artikel 4. Herroepingsrecht (annulering)
1. Wederpartij heeft na de totstandkoming van de overeenkomst tot 7 werkdagen na ontvangst van de zaak het recht de bestelling te annuleren, zij het dat vanworx.eu te allen tijde aan die annulering naar eigen inzicht voorwaarden kan verbinden.
2. De voorwaarden die vanworx.eu stelt bij annulering na verzending van de bestelde zaken zijn ten minste (onverminderd het recht meer en andere voorwaarden te stellen):
• Het retourneren van de zaken dient te geschieden compleet, onbeschadigd en ongebruikt, inclusief bijbehorende documentatie en garantiebewijzen en inclusief een kopie van de factuur van vanworx.eu.
• De retourzending geschiedt te allen tijde door en voor rekening en risico van de koper. Indien koper de zaak persoonlijk aan het bezoekadres van vanworx.eu wenst te retourneren dient koper daartoe eerst een afspraak te maken.
3. Kosten en schades die voor vanworx.eu gepaard gaan met de annulering zullen in ieder geval in rekening worden gebracht.
4. Het recht tot annulering geldt niet in geval van:
• Speciaal voor wederpartij bestelde of samengestelde producten;
• Certificering van producten;
• Producten waarvan vanworx.eu uitdrukkelijk stelt dat het recht niet geldt.


Artikel 5. Levertijd
1. Door vanworx.eu opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
2. Indien er sprake is van overmacht kan vanworx.eu hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.
3. Bij niet tijdige of niet juiste levering dient de wederpartij vanworx.eu schriftelijk in gebreke te stellen.
4. De door vanworx.eu opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.
5. Het is vanworx.eu toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is vanworx.eu bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.


Artikel 6. Technische eisen enz.
1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland worden gebruikt is vanworx.eu er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken worden gebruikt. Dit geldt niet indien door vanworx.eu bij het sluiten van de overeenkomst de geschiktheid van het gebruik in het betreffende land onverkort heeft bevestigd.
2. Alle andere technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk te worden gemeld.


Artikel 7. Ontbinding
1. Een overeenkomst kan in ieder geval onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, door vanworx.eu ontbonden worden in de volgende gevallen:
indien de wederpartij niet correct aan zijn verplichtingen voldoet; indien na het sluiten van de overeenkomst aan vanworx.eu omstandigheden ter kennis komen die vanworx.eu goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; indien vanworx.eu de wederpartij bij of na het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. in genoemde gevallen is vanworx.eu bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van vanworx.eu schadevergoeding te vorderen.
2. In geval van ontbinding door vanworx.eu is de wederpartij jegens vanworx.eu schadeplichtig, onverminderd het recht van vanworx.eu om vergoeding van hogere of werkelijke schade te vorderen.


Artikel 8. Garantie
1. De wederpartij heeft jegens vanworx.eu enkel recht op garantie indien en voor zover aan vanworx.eu (nog) garantie wordt verstrekt door de leverancier van vanworx.eu of de fabrikant, behoudens voor zover dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen een verderstrekkende garantie voorschrijven. Tot verdere garantie of aansprakelijkheid is vanworx.eu niet gehouden.
2. De wederpartij heeft jegens vanworx.eu enkel recht op garantie indien de wederpartij aan alle betalingsverplichtingen jegens vanworx.eu heeft voldaan.
3. Iedere garantieverplichting vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde goed verricht of laat verrichten, of bij beschadiging die niet het gevolg is van normaal gebruik.


Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door vanworx.eu geleverde zaken blijven het eigendom van vanworx.eu totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met vanworx.eu gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. Door vanworx.eu geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt.
3. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren of te vervreemden.
4. Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan vanworx.eu dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin vanworx.eu haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van vanworx.eu zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht vanworx.eu zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.


Artikel 10. Gebreken, klachttermijnen
1. De wederpartij dient de gekochte zaken bij levering of uiterlijk binnen 3 werkdagen daarna te (laten) onderzoeken.
Hierbij dient de wederpartij in ieder geval na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
• of de juiste zaken zijn geleverd;
• of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal)
overeenstemmen met het overeengekomene;
• of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk aan vanworx.eu te melden. Na het verstrijken van deze 3 werkdagen wordt vanworx.eu geacht correct geleverd te hebben
3. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen onverminderd bestaan. Zolang niet aan de volledige betalingsverplichting is voldaan, neemt vanworx.eu klachten niet in behandeling.
4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen dient de wederpartij ingeval van een klacht aan een zaak, deze zaak aan vanworx.eu te retourneren ter beoordeling en reparatie. Beoordeling en reparatie door vanworx.eu geschiedt niet aan huis.
5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan vanworx.eu worden geretourneerd.
6. De wederpartij dient zelf en voor eigen rekening en risico voor het feitelijk retourneren zorg te dragen. Eventuele schades (incl. transportschades wegens slecht/niet inpakken) zijn voor de klant en worden in mindering gebracht op de credit.


Artikel 11. Intellectuele eigendom
Het auteursrecht en eventuele overige intellectuele eigendomsrechten op apparatuur, software of documentatie blijft eigendom van vanworx.eu of haar leveranciers. De wederpartij verkrijgt hoogstens een gebruiksrecht.


Artikel 12. Prijs/Prijsverhoging
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door vanworx.eu afgegeven prijzen enkel voor de producten zelf en:
• in Euro
• exclusief BTW
• exclusief verzend- of transportkosten
• af fabriek/bedrijf
2. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten of (nog niet doorgevoerde) prijswijzigingen.
3. Indien vanworx.eu met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is vanworx.eu niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien vanworx.eu kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen valuta en/of lonen.
4. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding jegens vanworx.eu.


Artikel 13. Betaling
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt vooruitbetaling, doch uiterlijk een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, op een door vanworx.eu aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
2. vanworx.eu heeft te allen tijde het recht (alsnog) vooruitbetaling te verlangen of het door de wederpartij doen stellen van zekerheid tot betaling, waaraan terstond dient te worden voldaan.
3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de wederpartij van rechtswege in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijk (handels)rente geldt.
4. Is de wederpartij in verzuim, dan komen alle werkelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij, doch ten minste tegen het (forfaitaire) bedrag begroot conform Rapport Voorwerk II.
5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zullen de vorderingen van vanworx.eu en de verplichtingen van de wederpartij jegens vanworx.eu onmiddellijk door vanworx.eu opeisbaar zijn.
6. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening en zonder het recht van de wederpartij tot conservatoire beslaglegging ten laste van vanworx.eu.
7. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. vanworx.eu is jegens de wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van vanworx.eu of haar ondergeschikten. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel “Garantie" van deze voorwaarden.
2. De aansprakelijkheid van vanworx.eu is te alle tijde beperkt tot het bedrag dat enige assuradeur van vanworx.eu in een onderhevig geval aan vanworx.eu uitkeert.
3. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en vanworx.eu aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van vanworx.eu beperkt tot hoogstens de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. In geen geval is vanworx.eu aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade daar onder uitdrukkelijk begrepen.
5. De wederpartij vrijwaart vanworx.eu voor aanspraken door derden.


Artikel 15. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan - naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen - alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop vanworx.eu geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor vanworx.eu niet in staat is haar verplichtingen na te komen, vertraging in de levering door leveranciers van vanworx.eu en werkstakingen in het bedrijf van vanworx.eu daaronder begrepen.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van vanworx.eu opgeschort. Gedurende overmacht heeft vanworx.eu altijd het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval enige verplichting voor vanworx.eu tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien de overmachtsituatie langer voortduurt dan 4 maanden na het tijdstip waarop vanworx.eu haar verplichtingen had moeten nakomen heeft de wederpartij – met inachtneming van artikel 5 lid 2 - het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien vanworx.eu bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 16. Gedeeltelijke ongeldigheid
Mochten delen van deze voorwaarden nietig of vernietigd of anderszins ongeldig zijn, dan blijven de overige (delen van) bepalingen onverminderd gelden. De overige voorwaarden dienen dan zo gelezen en geïnterpreteerd te worden dat de strekking van de voorwaarden en in het bijzonder van de ongeldige delen wordt bereikt.


Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Van toepassing is uitsluitend Nederlands recht. Het Weens-Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Geschillen welke uit een overeenkomst mochten voortvloeien of daarmee verband houden zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.

Zelf regelen / Kundeninfo / Customer info / Arrange toi

Info

Bel ons
Call us
Rufen Sie uns an
Appelez-nous

+31 654 674 303

E-mail

Email us
Schreiben Sie uns eine E-Mail
Envoyez-nous un email

[email protected]

Stationstraat 29
6369 VG Simpelveld
The Netherlands Bekijk op Google Maps

NL001818524B70
KvK 14068078

Vergelijk 0

Voeg nog een product toe (max. 5)

Start vergelijking

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »